Intézmény

Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány,
Bázis Addiktológiai Szolgálat

placeholder

Cím: 7621 Pécs, Király utca 21.
Telefon:
Horváth Tibor, szakmai vezető: 06-20/426- 1454
Horváth-Benyes Rita, intézményvezető: 06-20/9655- 118
E-mail: addikt.kozossegi@gmail.com
Weboldal: www.alkoholfuggoseg.hu

A kezelt probléma jellege

Intézményeink fő célcsoportjának a legális szerek fogyasztóit, elsősorban az alkoholbetegeket tartjuk, de kisebb arányban más szerfüggőséggel és viselkedési addikcióval élők (játék-szenvedélybetegek, társfüggők) is klienseink.

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy a városban, ill. a térségben élő szenvedélybetegek számára egyéni szükségletek szerint, differenciáltan tudjunk szolgáltatásokat nyújtani, mindenkinek azon a szinten, ahogy azt az állapota megkívánja.
Igénybevevőink többsége – sikeres korai elérésnek is köszönhetően – még családban él, dolgozik. Tapasztalataink szerint nagyon sok kliens esetében vagy a szerfüggőségi problémáik előrehaladottak ugyan, de – a korai elérésnek is köszönhetően - még nem indokolnak terápiás intézményi kezelést vagy a hosszabb idejű intézményi kezelést életkörülményeik – gyermek, munkahely, beteg hozzátartozó, stb. - miatt nem tudják vállalni. Esetükben az addiktológiai tanácsadás ún. „ambuláns” formája a legmegfelelőbb és leghatékonyabb módszer, szükségesnek tartottuk emiatt - modell-kísérleti jelleggel - a terápiás kezelőintézmények módszereinek adaptálását közösségi majd nappali ellátás kereteire, ezzel a rehabilitációnak ún. „ambuláns”, lakóhely-közeli formáját megvalósítva. Az érintettek azon igényére reagál ez a kezelési forma, miszerint a szenvedélybetegségből való felépülési programjuk, józanodásuk minél inkább összeegyeztethető legyen társadalmi kötelezettségvállalásaikkal, amelyek a munkahelyük, családjuk, egyéb társadalmi szerepeikből adódnak és amelyek megtartása feltétele annak, hogy a szociális és társadalmi helyzetük tovább ne romoljon.

A terápiás program jellege, fókusza

Közösségi ellátásunk elsődlegesen az érintettek felkutatására, mielőbbi elérésére és kezelésbe vételére törekszik, majd bevonásukat követően hosszú távon, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő kezelést nyújt számukra.
A főként egyéni kezelési alapokon nyugvó – csoportfoglalkozásokkal megtámogatott – szakmai tevékenységét a közösségi ellátásnak egy nappali intézmény létrehozásával kívántuk továbbfejleszteni, ami a kliensek számára intenzívebb kezelési formák nyújtását teszi lehetővé.

Nappali ellátás

A szakmai tevékenység súlyponti elemei a közösségi és egészségügyi, ill. szociális (pszicho- szociális) rehabilitációs, re-integrációs tevékenységeink. A terveink megvalósításához leginkább illeszkedő, adaptálható programként az ún. Minnesota-modell, ennek is speciálisan a Nagy-Britanniában, Robert Lefever vezetésével működő Promis központ által nyújtott ún. Tanácsadó Szolgálat Nappali Kezelését gondoltuk.
Programunk a fenti két otthonközeli formában tevékenykedve hatékony a bentlakásos rehabilitációs kezelés kiváltásában. A korai kezelésbe vétel esetén a beavatkozások sikeresebbek, de a rehabilitációs célú intervenciók szükségesek a józanság eléréséhez, megtartásához.
Ez az igény az országos szociális ellátórendszer prioritásaival is összhangban van, ami az alapszolgáltatások hatékonyságát és költséghatékonyságát előtérbe helyezi az intézményi ellátásokkal szemben.

Támogatott lakhatás
Az intézményünk fenntartásában működő három – ambulanter és bentlakásos - kezelési típus között 2013-tól elérhetővé vált egy újabb program keretében is a segítség, ami azoknak szól, akiknek a rehabilitációs program túl hosszú, az ambulanter program pedig nem elég intenzív. A „Tiszta Ház” nevű projektben két pécsi házban, izoláció nélküli terápiás közösségben élnek együtt a leszokóban lévők, az alapítvány szakembereinek felügyelete alatt. Ez a program az új intézménytípusra adaptálva ismét egy innovatív modellkísérlet, amit az országban elsőként indított a Bázis Addiktológiai Közösségi Szolgálat.
Szintén az országos folyamatokkal – kiváltási program - van összhangban támogatott lakhatás típusú intézményeink működtetése, ahol – félig nyitott intézményi keretek között - védett környezetben tudunk lehetőséget biztosítani a józanodni kívánó szenvedélybetegeknek, úgy, hogy közben munkahelyüket is megtarthatják, korábbi életvitelüket szinte folytatólagosan vihetik tovább, miközben terápiás környezetben kapnak segítséget a józan élet megtanulásához.

Az igénybevevők szükségletei:

A felépülés egy folyamat, ami néha a felépülőben levő, ill. a segítséget nyújtó intézmények, rehabilitációs otthonok, félutas házak vagy a leszokni szándékozó közvetlen környezete, család, barátok.. legjobb szándéka ellenére is megrekedhet. Így, ha

  • valaki idő előtt fejezi be a terápiát és úgy érzi, hogy szüksége van még segítségre az alapok lerakásához .., vagy
  • ha nem érzi magát képesnek egy bentlakásos, izolált terápia elvégzésére, de a közeg ahol él veszélyes arra nézve, hogy meg tudja tartani a szermentességét vagy
  • ha valaki már akár évek óta a felépülésben van, de megreked egy bizonyos szinten és szeretne ezen túljutni… vagy
  • ha már képes valaki szerek nélkül élni, de az egyéb keresztfüggőségeivel kapcsolatban segítségre van szüksége ezzel kockáztatja a tartós józanságát.

Tiszta Ház Programunkat azoknak ajánljuk, akiknek

Szüksége lenne rá, de az élethelyzete nem teszi lehetővé, hogy izolált, bentlakásos rehabilitációs programban vegyenek részt. Esetleg a munkájuk mellett szeretnének - kevésbé kötött keretek között – felépülési programban józanodni.

Vagy
Bentlakásos rehabilitációs program után védett környezetben szeretnének megerősödni, visszailleszkedni a valós társadalmi környezetbe és ehhez „félutas házban” szeretnének élni.

A szolgáltatás célja:

  • az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével támogatni az önálló életvitel kialakítását és fenntartását,
  • az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosítani az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására.

A Tiszta Házba való beköltözéssel és az általa nyújtott lehetőségek igénybevételével

  • Lehetőség nyílik – akár már az ambuláns kezelési formát eddig is igénybe vevő kliensek számára is - az állandó, megszokott – és sok esetben inkább visszahúzó, mint támogató - környezetből (pl. család, leromlott szociális és anyagi környezet) való kilépésre, ezzel a józanságukat jobban lehetővé tevő és segítő, védettebb lakhatás igénybevételére.
  • Másrészt az ország más részében élő rászoruló szenvedélybetegek számára is lehetségessé válik igénybe venni ambuláns rehabilitációs kezelésünket, amivel növelni szeretnénk a potenciálisan ellátható szenvedélybetegek körét.
  • Harmadrészt szeretnénk a lakhatási szolgáltatással azon kliensek talpra állását is segíteni, akik rehabilitációs intézményi kezelést követően igényelnek támogatást életük újraépítésében, egzisztenciájuk megteremtésében, társadalmi re-integrációjukban.

Tevékenységünk szemlélete szerint a betegségelven, a változás-orientált felépülési modell követésén és az önsegítő közösségekben való részvételen alapulhat a szenvedélybetegségből való kilábalás és a tartós józanodás. A felépülésre élethosszig tartó folyamatként tekintünk, mely során, az absztinencia megtartásával elsajátítható annak képessége, hogy hogyan lehet a betegséggel konstruktívan együtt élni, azt tünetmentesen tartani. A józanságot nem állapotként, sokkal inkább életformaként definiáljuk, ami a rendellenesen működő családok intergenerációs hatásainak enyhítéséhez is hozzájárulhat.
Ahogy a betegség, a józanság is azonban bio-pszicho- szociális jelenség, azaz a tartós felépülés csak a mindhárom területen bekövetkező, ill. tervezett-véghezvitt változás, változtatás esetében érhető el.
Addiktológiai tevékenységünkkel egyrészt e folyamatot a személyre szabott készségfejlesztéssel - a hétköznapi helyzetekkel, benne a munkahelyi problémákkal, való megküzdéstől kezdve a kapcsolati problémák kezeléséhez szükséges copingok fejlesztésével - másrészt szociális segítségnyújtással igyekszünk támogatni.

Támogatott lakhatást igénybevevők köre

Szolgáltatásunk célcsoportja BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnózisba besorolható szenvedélybeteg személyek, elsősorban alkoholbetegséggel, gyógyszerfüggőséggel, illetve egyéb kóros függőség által okozott mentális és viselkedési zavarokkal – különösen játék- vagy munkamánia, társfüggőség - küzdő ellátottak.
Intézményeink koedukáltan működnek, országos ellátási területtel.

Férőhelyek száma és nemi megoszlása

Közösségi ellátás: 46 fő
Nappali ellátás: 70 fő
Itt a nemek közötti arány: 2/3 ffi -1/3 nő
Támogatott lakhatás: 3 Tiszta Ház 10-10- 12 fő
A nemek közötti arány: 90-10%

A stáb összetétele szakmák/funkciók/tevékenységi körök/szerepek stb. szerint

Munkakörök:
- Intézményvezető
- Szakmai vezető
- Mentorok
- Házfelelősök
- Esetfelelősök
- Konzulens orvos, pszichiáter addiktológus

Valamennyi munkatársunk saját élményű segítő, ugyanakkor 94 %-ban a szociális szolgáltatások működtetéséhez szükséges szakirányú szociális végzettséggel rendelkeznek, ill. a végzettség megszerzése folyamatban van.
A stáb tagjai között továbbá orvos, lelki gondozó is van.

A kezelés során a mentorok egyéni konzultációkat, csoportfoglalkozásokat, közösségi programokat nyújtanak, ill. szerveznek a kliensek számára és támogatják, segítik az önsegítő közösségekbe való eljutást.

A terápiás program hossza

Ambulanter kezelés: 1-1,5 év
Támogatott lakhatás: fél évtől 1,5 év-ig, egyéni szükségletek alapján, 1,5 év után hosszabbítható

Elő/utógondozás van-e

igen

A terápiába kerülés feltételei

Önkéntes jelentkezés
Az ambuláns ellátások esetében a felvételnek nem feltétele az absztinencia, de rövidebb- hosszabb távon törekszünk annak elérésére
A támogatott lakhatás esetében Komplex szükségletfelmérés vizsgálatának felfolytatása
Az igénylő nem vesz igénybe a szolgáltatással ütköző egyéb szociális/egészségügyi ellátást egyidejűleg

Kizáró okok

Együttműködés hiánya
Támogatott lakhatás esetében továbbá absztinencia-szegés

Térítési díj

Alapszolgáltatásaink ingyenesen vehetőek igénybe, ill. a nappali ellátásban nyújtott étkezetés esetében jövedelmi helyzettől függően térítési díj megállapítható

26.000 Ft/fő